Free cookie consent management tool by TermsFeed Projekty – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Projekty

Naše organizace se aktivně zapojuje do podpory transformace regionu přípravou, realizací a aktivní účastí v projektech. Jedná se o projekty, které si kladou za cíle zvýšení energetických úspor, snížení energetické náročnosti, tedy snížení produkce skleníkových plynů, budov v majetku MSK, adaptací na změny klimatu. Významnou součástí je poskytování odborného poradenství a osvětové činnosti v oblasti energetických témat souvisejících např. s obnovitelnými zdroji energie, zaváděním komunitní energetiky s využitím příkladů dobré praxe zejména pro zástupce municipalit.

Centrum veřejných energetiků

Spolufinancováno EU a logo CVE

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace je nositelem projektu Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci MSK (dále CVE). Jedná se o jeden ze 13 strategických projektů, který byl doporučený dne 24. června 2021 Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje k financování z Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím nového Operačního programu Spravedlivá transformace (MŽP). Cílem projektu je podpora realizace transformačních cílů v souladu se závazky a strategickými dokumenty Evropské unie a České republiky. Ve zcela zásadních oblastech, a to finanční, strategické, vazbě na inovační ekosystém a RIS3, partnerské spolupráce uvnitř kraje ad. je klíčovým partnerem projektu Moravskoslezský kraj.

Veřejní energetici budou poskytovat bezplatné odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility pro města a obce se zaměřením zejména na tato témata:

  • úspory energie,
  • využití obnovitelných zdrojů energie,
  • možné formování strategie v energetice,
  • energetický management,
  • poradenství v oblasti nákupu energií,
  • procesy a řízení v energetice,
  • inovace v energetice a mobilitě,
  • energetické komunity ad.

Výstupem činnosti CVE nebudou běžně dostupné komerční služby (zpracování energetických strategií, auditů a posudků, žádostí o dotace, projektové dokumentace apod.), ale půjde o odborné poradenství s cílem podpořit a napomoci transformaci energetiky, optimalizaci energetických systémů a bilanci směrem ke zvýšení energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a celkově ke klimatické neutralitě.

Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

Blíže o Operačním programu spravedlivá transformace zde:

Webové stránky projektu: www.cvemsk.cz

Kontaktní osoba projektu: Ing. Gabriela Moravčíková, moravcikova@mskec.cz, +420 737 939 481

Integrovaný projekt LIFE COALA

Projekt LIFE COALA

Integrovaný projekt LIFE COALA, celým názvem LIFE IP for Coal Mining Landscape Adaptation, je primárně regionální projekt zaměřený na podporu opatření na zmírnění dopadů změn klimatu v Moravskoslezském kraji.

Hlavním cílem celého projektu je úspěšně implementovat cíle stanovené v Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu (leden 2020), a tím zvýšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj v kraji.

Projekt řídí Moravskoslezský kraj a spolupracuje na něm s námi řada partnerů, mezi které patří města Karviná, Havířov a Orlová, krajské agentury Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., dále Ministerstvo životního prostředí, ale také Nadace Partnerství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo státní podnik DIAMO. Mezinárodní přesah dodává projektu Slezské vojvodství a Hornický geologický institut sídlící v polských Katovicích.

Cílem MEC v projektu je příprava a realizace adaptačních a mitigačních opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov v majetku Moravskoslezského kraje, a to v rámci aktivit Smart Building System (SBS) – systém adaptace a mitigace pro budovy MSK a Pilotní adaptace budov. Příkladem těchto opatření je např. zateplení budov, které může být kombinováno s technickými i přírodními prvky, realizace zelených fasád, střech, instalace stínicích prvků apod.

Další aktivitou MEC je zřízení Poradenského centra pro budovy, které poskytuje služby odborného poradenství, konzultací a vzdělávání v oblasti energetiky, energetického managementu a konceptu chytrého regionu v oblasti úspor energií, kdy cílovou skupinou jsou zájemci o realizaci adaptačních a mitigačních opatření z řad měst a obcí na území celého Moravskoslezského kraje i malé a střední podniky. Naše centrum je s dalšími partnery projektu součástí poradenství pro adaptace na změnu klimatu.

Webové stránky poradenských center projektu najdete zde.

Další informace o projektu:

Webové stránky projektu: www.lifecoala.cz

Kontaktní osoba projektu: Ing. Alena Kryglerová, kryglerova@mskec.cz, +420 730 812 441

APLIKACE ATHOS

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace ve spolupráci s Centrem energetických a environmentálních technologií při VŠB-TUO vyvinuli softwarový nástroj ATHOS pro simulaci energetických bilancí a ekonomiky provozu technologií na výrobu elektrické energie, vodíku a souvisejících energetických komodit (dále jen „aplikace ATHOS“).

Aplikace ATHOS je navržena pro hrubý výpočet energetického potenciálu fotovoltaických a větrných elektráren na dostupných plochách, které jsou vyčleněny pro energetické účely, popřípadě určeny k multifunkčnímu využití plochy pro energetické i zemědělské účely například pomocí principů tzv. agrovoltaiky. Vyrobená elektrická energie v případě potřeby i společně s energií z elektrické sítě je následně využívána k výrobě vodíku. Při produkci vodíku jsou uvažovány účinnosti výroby i komprese vodíku.

Zákaznická podpora:

Návod a obecné informace o technologiích a zdrojích pro výrobu vodíku >

E-mail: athos@vsb.cz
Telefon: +420 596 999 306 (pouze v pracovních dnech mezi 8–14 hod.)

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod