Free cookie consent management tool by TermsFeed Ochrana oznamovatele – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Ochrana oznamovatele

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČO: 03103820 jako povinný subjekt dle Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon o ochraně oznamovatelů), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení úpravy ochrany oznamovatelů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ VČETNĚ PRÁV OZNAMOVATELŮ

1. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činnosti, a které:

a. má znaky trestného činu,
b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmu právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. Oznamovatel, který má oprávněný důvod domnívat se, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblastí působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení má oznamovatel pouze v tom případě, že se o této skutečnosti dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností.

3. V souladu s § 9 odst. 2) písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů si MEC, jakožto povinný subjekt dle tohoto zákona, vyhrazuje právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

a. samostatně výdělečnou činnost,
b. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
c. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
d. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
e. správu svěřenského fondu, nebo
f. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Od osob uvedených pod písmeny a. – f. nebude oznámení přijato!

4. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to, jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele, externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, nebo učiní oznámení prostřednictvím institutu uveřejnění. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty. Bližší informace k institutu uveřejnění jsou uvedeny v § 7 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

5. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo prostřednictvím institutu uveřejnění. Oznamovateli a uvedeným v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů je zaručena maximální možná míra ochrany před odvetnými opatřeními, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

6. Oznamovatel má právo být písemně vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

7. Oznamovatel má právo být písemně informován o výsledku posouzení podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo shledáno jako důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

OBSAH OZNÁMENÍ

1. Oznámení obsahuje údaje o:

a. datu podání oznámení;
b. jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele nebo jiných údajích, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele;
c. jestli má jednání znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti;
d. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
e. důkazech, na jejichž základě je podáváno oznámení, jsou‑li takovéto známy.

2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně (např.: e‑mail, dopis, formulář) i ústně (např.: telefonicky) nebo na žádost oznamovatele osobně.

2. Písemně (listinná forma) na správě organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT;

3. Písemně (elektronicky) na e‑mailové adrese whistleblowing@mskec.cz nebo vyplněním formuláře.

4. Ústně (osobně) v budově příspěvkové organizace Moravskoslezského energetického centra na adrese 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení.

5. Ústně (telefonicky) na telefonní lince: 734 671 771
provozní doba telefonní linky: pondělí–pátek 8:00–13:00 hod.

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách MEC je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Ing. Karin Šindlerová
 2. Monika TomkováChcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.Poznámka: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně oznamovatelů, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod