Free cookie consent management tool by TermsFeed Dopadová studio: Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v MSK – Moravskoslezské energetické centrum, p. o.

Dopadová studio: Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v MSK

7. 2. 2022 / Novinky

Moravskoslezský kraj se zaměřil na udržitelnost dodávek a přijatelné ceny tepelné energie konečným odběratelům.

Dne 24. 1. 2022 vzala Rada kraje na vědomí Dopadovou studii Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem (dále „SCZT“) v Moravskoslezském kraji, jejímž zpracovatelem je Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace. 

Dopadová studie byla vypracována na základě cílů nové Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Zadáním bylo zpracování studie zaměřené na problematiku odpojování od SCZT, včetně SWOT analýzy, právního posouzení v kontextu relevantní legislativy a návrhů opatření se zaměřením na výhody a rizika odpojování konečných odběratelů s možným následným rozpadem sítě.

Hlavní cíle teplárenství v Moravskoslezském kraji rozvíjené v dopadové studii v návaznosti na Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji z prosince 2020 jsou i nadále:

Spolehlivé a bezpečné dodávky tepla v souladu se smluvními podmínkami pro obyvatele, konečné odběratele v nebytovém sektoru a v průmyslu připojené k SCZT za cenu přijatelnou pro obě smluvní strany, a to s minimálním možným vlivem na životní prostředí, směřujícím až k využívání bezemisních technologií získávání tepla, jeho distribuci a užití.

V závěrech studie je mimo jiné doporučeno zachování účinných SCZT vč. optimalizace SCZT Ostrava s využitím prvků decentralizace. Byla provedena citlivostní analýza na vývoj cen emisních povolenek a vymezena horní hranice ceny, při jejímž překročení se stanou i účinné SCZT ekonomicky neudržitelnými. Rovněž byla na základě výsledků zpracované SWOT analýzy, právní analýzy odpojování konečných odběratelů, analýzy problematiky odpojování (příčiny, rizika, proces a fáze odpojování), navržena opatření k omezení nebo eliminace rizik odpojování, k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky tepla a podpoře motivace konečných odběratelů využívat teplo z SCZT za přijatelnou cenu. 

Řada zjištění z analýz si zaslouží další pozornost a podrobnější rozpracování, proto rada kraje pověřila Moravskoslezské energetické centrum, příspěvkovou organizaci přípravou podkladů a odborných stanovisek pro projednání problematiky v oblasti optimalizace SCZT mezi Moravskoslezským krajem a ústředními orgány státní správy.

Dopadová studie Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji 

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

info@mskec.cz
Úvod